วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 21/5/55
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-  ช่วยไปถ่ายเอกสารให้กับครูพี่เลี้ยง
-  สอนวิชาสังคมมัธยมศึกษาปีที่  2 จำนวน  2 คาบ
-  สอนวิชาประวัติศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 3
-  ไปหาข้อมูลเกี่ยวโรงเรียนเพิ่มเติม

วันที่  22/5/55
-  รอรับนักเรียนทางเข้าประตูโรงเรียน
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  ควบคุมแถว
-  ช่วยพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
-  ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเพิ่มเติม

 วันที่  23/5/55
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับคุมแถว
-  สอนวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเพิ่มเติม

วันที่ 24/5/55
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับคุมเด็กนักเรียนในแถว
-  เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
-  เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1เพื่อไปพบผู้ปกครองของนักเรียนพร้อมกับแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15  ปี

วันที่  25/5/55
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยไปจัดหนังสือและแยกหนังสือตามชั้นของนักเรียนในห้องสมุดเพื่อที่จะแจกให้กับนักเรียน
-  สอนวิชาสังคมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
-  สอนวิชาสังคมมัธยมศึกษาปีที่  2

ผลการปฏิบัติงาน
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงมีความเรียบร้อยดีค่ะ
-  นักเรียนมีความตั้งใจเรียนแต่อาจจะมีนักเรียนแซวครูตามประสาเด็กค่ะ

ปัญหาและวิธีการแก้ไข
  -
วันที่  14/5/55
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับนักเรียน
-  ประชุมผู้อำนวยการและครูพี่เลี้ยงและคณะนักศึกษาฝึกสอน
-  แจกสมุดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

วันที่  15/5/55
-  เข้าเวรรอรับนักเรียนทางเข้าประตูโรงเรียน
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-  แนะนำตัวหน้าเสาธงให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งชนได้รู้จัก
-  ไปซักถามข้อมูลสถิติของเด็กนักเรียนตามห้อง  ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม

วันที่ 16/5/55
-  รอรับนักเรียนทางเข้าประตูโรงเรียน
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-  ไปแจกเสื้อพละให้กับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 
-  สอนวิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาปี่ที่  3
-  สอนวิชาประวัติมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่  17/5/55
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-  ศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียน
-  สอนวิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาปีที่  2

วันที่  18/5/55
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-  ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน
-  สอนวิชาสังคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
-  สอนวิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาปีที่  3

ผลการปฏิบัติงาน
-  เข้าแถวนักเรียนมีความระเบียบเรียบร้อย
-  นักเรียนมีความตั้งใจเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
  -