วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานทุก  2  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  5-6  ระหว่าง  วันที่  11-22  เดือน พ.ค – มิ.ย  พ.ศ.2555                                                                                                
       1.   สิ่งที่ได้เรียนรู้
             ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา  การซ้อมกีฬา  การซ้อมวงดุริยางค์ ทำให้ได้เรียนรู้ในด้านนี้การกีฬามากยิ่งขึ้น
       2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
              แนวทางแก้ไข ควรที่จะไปศึกษาหรือหาข้อแนะนำจากครูพี่เลี้ยงอย่าสม่ำเสมอ
        3.    สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ได้ไปศึกษา ซักถาม  ปรึกษากับครูพี่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ
        4.    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
นักศึกษาได้ร่วมฝึกซ้อมกีฬา  ซ้อมกองเชียร์และเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างดีมาก

วันศุกร์ ที่  22   มิถุนายน   พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
          1.   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
          2.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ คาบ 3
          3.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คาบ 5
          4.    พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
          5.  ซ้อมกีฬาให้นักเรียนรุ่น 14 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
        1.   นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
        2.  นักเรียนชั้นม. 2ตั้งใจเรียนทุกคน
        3.  มีความรับผิดชอบ
        4.  นักเรียนชั้นม. 3ตั้งใจเรียนทุกคน
        5.  มีความรับผิดชอบ

ปัญหาและการแก้ไข


วันพฤหัสบดีที่  21   มิถุนายน   พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
                1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
                2.  จัดกิจกรรมค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนชั้นป.4 – .3
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยง และละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  มีส่วนรวมในการจัดค่ายอบรมจริยธรรมของนักเรียน
3.  ควบคุมนักเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
 1.  ปัญหา นักศึกษาไม่สามารถร่วมกิจกรรมไหว้และทำพิธี
 2.  การแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ควบคุมดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน   .. 2555

กิจกรรม
           ขอลากิจทางโรงเรียนบ้านทุ่งชนเป็นเวลา 1 วัน เพราะไปเซ็นสัญญาเงินกู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ผลการปฏิบัติงาน
-
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันอังคาร 19 ที่   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
         1.  งานเวรประจำวันอังคาร ยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
         2.   ตอนเช้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
         3.   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
         4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
         5.  ซ้อมกองเชียร์
         6.  คัดเลือกนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
ผลภาคปฏิบัติงาน
       1. นักเรียนเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย
       2.  นักเรียนตั้งใจเรียนทุกคน
       3.   จัดทำป้ายนิเทศค่ายคุณธรรม
วัน จันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
      1.   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
      2.   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
      3.  สอนสาระวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คาบ และคาบ 5
      4.  สอนสาระวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 คาบ 6
        ผลการปฏิบัติงาน
           1.   นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
               2.  คัดเลือกนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
               3.   ควบคุมนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
ปัญหาและการแก้ไข

วันศุกร์ ที่15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
    1.   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
    2.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ คาบ 3
    3.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คาบ 5
    4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
    5.   ซ้อมกีฬาให้นักเรียนรุ่น 14 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
      1.   นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
      2.   นักเรียนชั้นม. 2ตั้งใจเรียนทุกคน
      3.   มีความรับผิดชอบ
      4.    นักเรียนชั้นม. 3ตั้งใจเรียนทุกคน
      5.  มีความรับผิดชอบ
ปัญหาและการแก้ไข


วันพฤหัสบดีที่  14   มิถุนายน   พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ทำพิธีไหว้ครูกันทั้งโรงเรียน
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  ควบคุมฝึกซ้อมนักกีฬา 14 ปี
5.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นม. 3

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  มีส่วนรวมในงานไหว้ครูของโรงเรียน
3.  มีส่วนรวมในงานกีฬาของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
     -

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ช่วยครูจัดสถานที่ไหว้ครู
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด 
5.  ฝึกซ้อม คัดเลือกนักกีฬา 14 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ทำงานส่วนร่วมอื่นๆของโรงเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

 วันอังคาร  ที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
            1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
            2.  เวลา 08.00 น.ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนัดประชุมครูพี่เลี้ยงกับนักศึกษา
            3.  ทำแผนการจัดการเรียนรู้
            4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
            5.  ควบคุม  ฝึกซ้อมนักกีฬา  14  ปี

ผลการปฏิบัติงาน
             1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             2.  มีส่วนรวมในกิกรรมของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
        -

วันจันทร์  ที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  สอนสาระสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คาบ 3และคาบ 5
 3.  สอนสาระประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คาบ 6
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  เขียนตัวชี้วัด
6.  ควบคุม  ฝึกซ้อมนักกีฬา  14  ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    มีส่วนรวมในงานอื่นๆของครูในโรงเรียน
3.    ควบคุมนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

ปัญหา/การแก้ไข

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน  2  สัปดาห์ระหว่างวันที่ 28-8  มิถุนายน 2555
1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
          ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำแผนการจัดการเรียนรู้และการทำปพ.5 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม

2.  ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
         ควรที่จะไปศึกษาหรือหาข้อแนะนำจากครูพี่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
        ได้ไปศึกษาการทำแผนการจัดการเรียนรู้และการทำปพ. 5  ตัวชี้วัด อย่างสม่ำเสมอ

4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
     -  ทำแผนการเป็นปัจจุบัน
     -  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
     -  ควบคุมชั้นเรียนได้ดี
วันที่ 4/6/55
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
  -  สอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ม.  2   2 คาบ
  -  สอนวิชาประวัติศาสตร์  ม.3
 
วันที่ 5/6/55
  -  งานเวรประจำวันอังคารยืนต้อนรับเด็กนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
  -  ซ้อมกีฬาให้เด็กนักเรียน

วันที่ 6/6/55
  -  ไปประชุมเงินกู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศีธรรมราช

วันที่ 7/6/55
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
  -  สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  คาบที่ 5
  -  ซ้อมกีฬาให้เด็กนักเรียน
 
วันที่  8/6/55
  -  ไปคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเรียน
  -  อาจารย์เอกมานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
  -  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
  -  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  -  ซ้อมกีฬาให้เด็กนักเรียน

วันที่  28/5/55
   -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
   -  ควบคุมเด็กในแถว
   -  สอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ม.2
   -  สอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ม.2
 ช่วงบ่าย
  -  สอนวิชาประวัติศาสตร์  ม.3
  -  ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนทุ่งชนเพิ่มเติม

วันที่ 29/5/55
 -  คอยต้อนรับเด็กหน้าทางเข้าประตูโรงเรียน
 -  ทำกิกรรมหน้าเสาธง
 -  ควบคุมเด็กในแถว
 -  เตรียมอุปกรณ์ที่จะไปจัดบอร์ดในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่  30/5/55
 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
 -  ควบคุมเด็กในแถว
 -  สอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ม.3
 -  สอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.2

วันที่  31/5/55
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
 -  ควบคุมเด็กในแถว
  - สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ม.3
  -  จัดบอร์ดเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
 -  ไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

วันที่ 1/6/55
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
  -  จัดบอร์ดเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเพิ่มเติม
  -  สอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมม. 3
  -  สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ม.2

สรุปปฏิบัติงานทุก  2  สัปดาห์  ระหว่างวันที่  14-25 พฤษภาคม  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
     
              ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับการทำกิจกรรมหน้าเสาธง  การสอน  การทำปพ.5  และการควบคุมแถวของนักเรียน  การตรวจงาน  และการลงใส่คะแนนของเด็กนักเรียนและเรียนรู้การทำแผนการสอนเพิ่มเติมจากผู้อำนวยการโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง

2.  ปัญหา/ อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
            ในเรื่องของการทำแผนการจัดการเรียนรู้เพราะมีการที่จะต้องไปแก้ไข
วีธีแก้ไข   เราควรที่จะไปศึกษาหรือเรียนรู้การทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
           ในเรื่องของการทำแผนการจัดการเรียนรู้

4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
          -  ครูพี่เลี้ยงได้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดในชั้นและวิชาที่รับผิดชอบ
          -  ชี้แจงเรื่องการทำแผนการจัดการเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 21/5/55
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-  ช่วยไปถ่ายเอกสารให้กับครูพี่เลี้ยง
-  สอนวิชาสังคมมัธยมศึกษาปีที่  2 จำนวน  2 คาบ
-  สอนวิชาประวัติศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 3
-  ไปหาข้อมูลเกี่ยวโรงเรียนเพิ่มเติม

วันที่  22/5/55
-  รอรับนักเรียนทางเข้าประตูโรงเรียน
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  ควบคุมแถว
-  ช่วยพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
-  ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเพิ่มเติม

 วันที่  23/5/55
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับคุมแถว
-  สอนวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเพิ่มเติม

วันที่ 24/5/55
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับคุมเด็กนักเรียนในแถว
-  เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
-  เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1เพื่อไปพบผู้ปกครองของนักเรียนพร้อมกับแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15  ปี

วันที่  25/5/55
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยไปจัดหนังสือและแยกหนังสือตามชั้นของนักเรียนในห้องสมุดเพื่อที่จะแจกให้กับนักเรียน
-  สอนวิชาสังคมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
-  สอนวิชาสังคมมัธยมศึกษาปีที่  2

ผลการปฏิบัติงาน
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงมีความเรียบร้อยดีค่ะ
-  นักเรียนมีความตั้งใจเรียนแต่อาจจะมีนักเรียนแซวครูตามประสาเด็กค่ะ

ปัญหาและวิธีการแก้ไข
  -
วันที่  14/5/55
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับนักเรียน
-  ประชุมผู้อำนวยการและครูพี่เลี้ยงและคณะนักศึกษาฝึกสอน
-  แจกสมุดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

วันที่  15/5/55
-  เข้าเวรรอรับนักเรียนทางเข้าประตูโรงเรียน
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-  แนะนำตัวหน้าเสาธงให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งชนได้รู้จัก
-  ไปซักถามข้อมูลสถิติของเด็กนักเรียนตามห้อง  ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม

วันที่ 16/5/55
-  รอรับนักเรียนทางเข้าประตูโรงเรียน
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-  ไปแจกเสื้อพละให้กับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 
-  สอนวิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาปี่ที่  3
-  สอนวิชาประวัติมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่  17/5/55
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-  ศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียน
-  สอนวิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาปีที่  2

วันที่  18/5/55
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-  ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน
-  สอนวิชาสังคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
-  สอนวิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาปีที่  3

ผลการปฏิบัติงาน
-  เข้าแถวนักเรียนมีความระเบียบเรียบร้อย
-  นักเรียนมีความตั้งใจเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
  -


วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำนักศึกษา

ประว้ติ
นางสาวนิอายูนี  บีรู  เกิดวันที่  7  มิถุนายน  2533  มีพี่น้อง  4  คน
ประถมศึกษาจบจาก   โรงเรียนบ้านแกแม
มัธยมศึกษาจบจาก     โรงเรียนดารุสสาลาม
ปริญญาตรีกำลังศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช