วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานทุก  2  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  5-6  ระหว่าง  วันที่  11-22  เดือน พ.ค – มิ.ย  พ.ศ.2555                                                                                                
       1.   สิ่งที่ได้เรียนรู้
             ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา  การซ้อมกีฬา  การซ้อมวงดุริยางค์ ทำให้ได้เรียนรู้ในด้านนี้การกีฬามากยิ่งขึ้น
       2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
              แนวทางแก้ไข ควรที่จะไปศึกษาหรือหาข้อแนะนำจากครูพี่เลี้ยงอย่าสม่ำเสมอ
        3.    สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ได้ไปศึกษา ซักถาม  ปรึกษากับครูพี่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ
        4.    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
นักศึกษาได้ร่วมฝึกซ้อมกีฬา  ซ้อมกองเชียร์และเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างดีมาก

วันศุกร์ ที่  22   มิถุนายน   พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
          1.   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
          2.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ คาบ 3
          3.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คาบ 5
          4.    พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
          5.  ซ้อมกีฬาให้นักเรียนรุ่น 14 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
        1.   นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
        2.  นักเรียนชั้นม. 2ตั้งใจเรียนทุกคน
        3.  มีความรับผิดชอบ
        4.  นักเรียนชั้นม. 3ตั้งใจเรียนทุกคน
        5.  มีความรับผิดชอบ

ปัญหาและการแก้ไข


วันพฤหัสบดีที่  21   มิถุนายน   พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
                1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
                2.  จัดกิจกรรมค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนชั้นป.4 – .3
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยง และละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  มีส่วนรวมในการจัดค่ายอบรมจริยธรรมของนักเรียน
3.  ควบคุมนักเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
 1.  ปัญหา นักศึกษาไม่สามารถร่วมกิจกรรมไหว้และทำพิธี
 2.  การแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ควบคุมดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน   .. 2555

กิจกรรม
           ขอลากิจทางโรงเรียนบ้านทุ่งชนเป็นเวลา 1 วัน เพราะไปเซ็นสัญญาเงินกู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ผลการปฏิบัติงาน
-
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันอังคาร 19 ที่   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
         1.  งานเวรประจำวันอังคาร ยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
         2.   ตอนเช้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
         3.   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
         4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
         5.  ซ้อมกองเชียร์
         6.  คัดเลือกนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
ผลภาคปฏิบัติงาน
       1. นักเรียนเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย
       2.  นักเรียนตั้งใจเรียนทุกคน
       3.   จัดทำป้ายนิเทศค่ายคุณธรรม
วัน จันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
      1.   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
      2.   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
      3.  สอนสาระวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คาบ และคาบ 5
      4.  สอนสาระวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 คาบ 6
        ผลการปฏิบัติงาน
           1.   นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
               2.  คัดเลือกนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
               3.   ควบคุมนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
ปัญหาและการแก้ไข

วันศุกร์ ที่15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
    1.   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
    2.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ คาบ 3
    3.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คาบ 5
    4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
    5.   ซ้อมกีฬาให้นักเรียนรุ่น 14 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
      1.   นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
      2.   นักเรียนชั้นม. 2ตั้งใจเรียนทุกคน
      3.   มีความรับผิดชอบ
      4.    นักเรียนชั้นม. 3ตั้งใจเรียนทุกคน
      5.  มีความรับผิดชอบ
ปัญหาและการแก้ไข


วันพฤหัสบดีที่  14   มิถุนายน   พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ทำพิธีไหว้ครูกันทั้งโรงเรียน
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  ควบคุมฝึกซ้อมนักกีฬา 14 ปี
5.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นม. 3

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  มีส่วนรวมในงานไหว้ครูของโรงเรียน
3.  มีส่วนรวมในงานกีฬาของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
     -

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ช่วยครูจัดสถานที่ไหว้ครู
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด 
5.  ฝึกซ้อม คัดเลือกนักกีฬา 14 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ทำงานส่วนร่วมอื่นๆของโรงเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

 วันอังคาร  ที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
            1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
            2.  เวลา 08.00 น.ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนัดประชุมครูพี่เลี้ยงกับนักศึกษา
            3.  ทำแผนการจัดการเรียนรู้
            4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
            5.  ควบคุม  ฝึกซ้อมนักกีฬา  14  ปี

ผลการปฏิบัติงาน
             1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             2.  มีส่วนรวมในกิกรรมของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
        -

วันจันทร์  ที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  สอนสาระสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คาบ 3และคาบ 5
 3.  สอนสาระประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คาบ 6
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  เขียนตัวชี้วัด
6.  ควบคุม  ฝึกซ้อมนักกีฬา  14  ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    มีส่วนรวมในงานอื่นๆของครูในโรงเรียน
3.    ควบคุมนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

ปัญหา/การแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น