วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน  2  สัปดาห์ระหว่างวันที่ 28-8  มิถุนายน 2555
1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
          ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำแผนการจัดการเรียนรู้และการทำปพ.5 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม

2.  ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
         ควรที่จะไปศึกษาหรือหาข้อแนะนำจากครูพี่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
        ได้ไปศึกษาการทำแผนการจัดการเรียนรู้และการทำปพ. 5  ตัวชี้วัด อย่างสม่ำเสมอ

4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
     -  ทำแผนการเป็นปัจจุบัน
     -  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
     -  ควบคุมชั้นเรียนได้ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น