วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน  2  สัปดาห์ระหว่างวันที่ 28-8  มิถุนายน 2555
1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
          ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำแผนการจัดการเรียนรู้และการทำปพ.5 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม

2.  ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
         ควรที่จะไปศึกษาหรือหาข้อแนะนำจากครูพี่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
        ได้ไปศึกษาการทำแผนการจัดการเรียนรู้และการทำปพ. 5  ตัวชี้วัด อย่างสม่ำเสมอ

4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
     -  ทำแผนการเป็นปัจจุบัน
     -  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
     -  ควบคุมชั้นเรียนได้ดี
วันที่ 4/6/55
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
  -  สอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ม.  2   2 คาบ
  -  สอนวิชาประวัติศาสตร์  ม.3
 
วันที่ 5/6/55
  -  งานเวรประจำวันอังคารยืนต้อนรับเด็กนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
  -  ซ้อมกีฬาให้เด็กนักเรียน

วันที่ 6/6/55
  -  ไปประชุมเงินกู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศีธรรมราช

วันที่ 7/6/55
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
  -  สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  คาบที่ 5
  -  ซ้อมกีฬาให้เด็กนักเรียน
 
วันที่  8/6/55
  -  ไปคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเรียน
  -  อาจารย์เอกมานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
  -  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
  -  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  -  ซ้อมกีฬาให้เด็กนักเรียน

วันที่  28/5/55
   -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
   -  ควบคุมเด็กในแถว
   -  สอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ม.2
   -  สอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ม.2
 ช่วงบ่าย
  -  สอนวิชาประวัติศาสตร์  ม.3
  -  ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนทุ่งชนเพิ่มเติม

วันที่ 29/5/55
 -  คอยต้อนรับเด็กหน้าทางเข้าประตูโรงเรียน
 -  ทำกิกรรมหน้าเสาธง
 -  ควบคุมเด็กในแถว
 -  เตรียมอุปกรณ์ที่จะไปจัดบอร์ดในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่  30/5/55
 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
 -  ควบคุมเด็กในแถว
 -  สอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ม.3
 -  สอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.2

วันที่  31/5/55
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
 -  ควบคุมเด็กในแถว
  - สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ม.3
  -  จัดบอร์ดเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
 -  ไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

วันที่ 1/6/55
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
  -  จัดบอร์ดเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเพิ่มเติม
  -  สอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมม. 3
  -  สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ม.2

สรุปปฏิบัติงานทุก  2  สัปดาห์  ระหว่างวันที่  14-25 พฤษภาคม  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
     
              ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับการทำกิจกรรมหน้าเสาธง  การสอน  การทำปพ.5  และการควบคุมแถวของนักเรียน  การตรวจงาน  และการลงใส่คะแนนของเด็กนักเรียนและเรียนรู้การทำแผนการสอนเพิ่มเติมจากผู้อำนวยการโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง

2.  ปัญหา/ อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
            ในเรื่องของการทำแผนการจัดการเรียนรู้เพราะมีการที่จะต้องไปแก้ไข
วีธีแก้ไข   เราควรที่จะไปศึกษาหรือเรียนรู้การทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
           ในเรื่องของการทำแผนการจัดการเรียนรู้

4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
          -  ครูพี่เลี้ยงได้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดในชั้นและวิชาที่รับผิดชอบ
          -  ชี้แจงเรื่องการทำแผนการจัดการเรียนรู้