วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปปฏิบัติงานทุก  2  สัปดาห์  ระหว่างวันที่  14-25 พฤษภาคม  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
     
              ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับการทำกิจกรรมหน้าเสาธง  การสอน  การทำปพ.5  และการควบคุมแถวของนักเรียน  การตรวจงาน  และการลงใส่คะแนนของเด็กนักเรียนและเรียนรู้การทำแผนการสอนเพิ่มเติมจากผู้อำนวยการโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง

2.  ปัญหา/ อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
            ในเรื่องของการทำแผนการจัดการเรียนรู้เพราะมีการที่จะต้องไปแก้ไข
วีธีแก้ไข   เราควรที่จะไปศึกษาหรือเรียนรู้การทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
           ในเรื่องของการทำแผนการจัดการเรียนรู้

4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
          -  ครูพี่เลี้ยงได้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดในชั้นและวิชาที่รับผิดชอบ
          -  ชี้แจงเรื่องการทำแผนการจัดการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น